Behandeling Concept Sniep randvoorwaarden in de commissie stad op 17 april 2023. Oproep aan alle bewoners en belanghebbenden.

Beste buurtbewoner,

Belangengroep Monoliet wil u met deze post bijpraten over de huidige stand van zaken betreffende de bouwplannen op locatie “De Sniep”.

 • ●  Projectontwikkelaar Chronos is eind vorig jaar daadwerkelijk eigenaar geworden van de grond en de gebouwen.
 • ●  Er ligt thans een bouwaanvraag van Chronos bij de gemeente, dat uitgaat van een “robuust” gebouw oplopend tot max. 7 verdiepingen hoog. De wethouder, dhr. Weerwag, heeft al ingestemd met dit plan.
 • ●  Het college van B&W heeft een stuk “Concept Ruimtelijke randvoorwaarden project De Sniep” aan de gemeenteraad toegezonden. Dit stuk wordt op 17 april a.s., 19.30 u in de Commissie Stad behandeld. Op (waarschijnlijk) 15 mei volgt de besluitvorming in gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn openbaar.
 • ●  De randvoorwaarden zijn ons inziens niet algemeen, maar specifiek toegesneden op het huidige voorstel van Chronos. Vrijwel geen enkele randvoorwaarde (locatie van de in- en uitrit van het nieuwe gebouw, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, toename verkeer) is uitgewerkt. Bovendien wordt de samenhang met andere bouwprojecten in de buurt, o.a. Lux 70, ABN-AMRO en mogelijk de Vredeskerk en de invloed daarvan op de verkeersdrukte en verkeersveiligheid bewust niet meegenomen.
 • ●  De klankbordgroep heeft haar werk gedaan en is bedankt voor de inspanningen. Op een enkeling na, konden de leden van de klankbordgroep evenals Monoliet niet instemmen met het huidige voorstel en de opgestelde concept randvoorwaarden.
 • ●  Monoliet heeft in de achterliggende periode niet stil gezeten en heeft in gesprekken en correspondentie met de gemeenteraadsfracties haar bezwaren tegen de huidige plannen kenbaar gemaakt.
 • ●  Bij beide vergaderingen is er de mogelijkheid tot inspraak. Hiervan zal Monoliet zeker gebruik maken. Bij de commissie stad vergadering is ook de mogelijkheid om vragen van de commissieleden te beantwoorden.
 • ●  Om de politiek te laten zien dat er niet slechts een klein groepje mensen tegen deze plannen zijn, doen wij een oproep aan u als buurtbewoner. 

  Graag roepen wij u op om, op Maandag 17 april a.s. om 19.15 uur, op de publieke tribune aanwezig te zijn tijdens de Commissie stad vergadering. De “Concept ruimtelijke randvoorwaarden project De Sniep” worden dan besproken. Hoe meer aanwezigen, hoe krachtiger ons protest!! De ingang van het stadhuis is aan de Engelandlaan 502. 

 • ●  Houdt aub onze website www.monoliet.net in de gaten. Hierop kunt u alle plannen en documenten terug vinden. Zodra er meer bekend is zal dit op de website worden geplaatst.
 • ●  Ook met uw vragen kunt u op de website terecht. Wij zullen proberen hier snel en zo duidelijk mogelijk op te reageren.
 • ●  Voorlopig zijn de gebouwen van De Sniep als locatie voor de opvang van Oekraïners ingericht, voorshands voor de periode van 2 jaar.

Namens Monoliet,
Dimitri van Hoven
Voorzitter

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]