Brief van Monoliet. Aan alle raadsleden. Raadsvoorstel Randvoorwaarden woningbouwontwikkeling locatie De Sniep.

page1image25879280

Van: Monoliet – Belangen organisatie van Laagbouw in het Binnenpark.

Aan: Alle Raadsleden van de gemeenteraad Zoetermeer.

Datum: 24-01-2023

Onderwerp: Raadsvoorstel Randvoorwaarden woningbouwontwikkeling locatie De Sniep Datum: 24-01-2023

Geachte Raadsleden,

Graag informeren wij, omwonenden van De Sniep, u over de mening van Monoliet en andere omwonenden betreffende de huidige plannen voor woningbouw op het terrein van De Sniep aan de Broekwegschouw. Een aantal fracties hebben wij reeds over onze standpunten gesproken. Het leek ons, gelet op de informatiestromen die over dit project op gang zijn gekomen zinvol u, deels nogmaals, over onze standpunten te informeren.

Aanleidingen hiervoor zijn artikelen in het AD Zoetermeer van 17-01-2023, pagina 5, ‘Woontorens gehalveerd’, het artikel in het AD Zoetermeer van 20-01- 2023, eveneens pagina 5 en het Raadsvoorstel “Randvoorwaarden woningbouwontwikkeling locatie De Sniep.

In eerst bedoeld AD-artikel wordt de klankbordgroep van omwonenden gecomplimenteerd met het feit dat dankzij hen er randvoorwaarden voor woningbouw zijn opgesteld. Enkele leden van Monoliet zijn lid van deze klankbordgroep geweest en zien dit toch wat genuanceerder.

Er lagen en liggen wel degelijk randvoorwaarden. In het bestemmingsplan, door de gemeenteraad goedgekeurd d.d. 1-2-2010, is nl. bepaald dat de bestemming van dit perceel, onherroepelijk, horeca is, met een maximale bouwhoogte van 10,5 meter. Nadat dit bestemmingsplan was vastgesteld, is naast het restaurant op het perceel het hotel gebouwd. Dit gebouw dateert derhalve uit 2010 en is dus niet 23 maar 13 jaar oud en in goede staat.

Van:

De gemeente hanteert nu als uitgangspunt, dat de huidige kaders voor de locatie niet meer actueel of van deze tijd zijn, maar motiveert dit uitgangspunt niet.

De beoogd bouwer (Chronos) heeft voor het oorspronkelijke bouwplan van twee woontorens een omgevingsvergunning voor het perceel aangevraagd op basis van art. 2.12 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (ontheffing van het huidige bestemmingsplan). De gemeente heeft deze aanvraag “on hold” gezet, na protesten van omwonenden. Een groep omwonenden heeft Monoliet opgericht, een belangenorganisatie voor laagbouw in de wijk De Leyens. Naar aanleiding van de protesten is alsnog een inspraakprocedure gestart.

Als onderdeel van de inspraakprocedure is een klankbordgroep van omwonenden gevormd, waarvan, zoals hierboven al is aangegeven, sommige Monolietleden, deel uitmaakten.

Recent heeft de gemeente de randvoorwaarden voor woningbouw op locatie De Sniep gepresenteerd aan de gemeenteraad (zie tweede alinea). Het merendeel van de leden van de klankbordgroep en van de omwonenden kan echter op tal van aspecten niet instemmen met de randvoorwaarden. Zij hebben de indruk, dat de randvoorwaarden aan de nieuwe bouwplannen van Chronos zijn aangepast. Het nieuwe ontwerp van Chronos behelst één groot gebouw, dat getrapt is opgebouwd, met 3-4 bouwlagen aan de Broekwegschouw en 7 bouwlagen aan de kant van het Binnenpark. De voorziene parkeergarage zal 1 meter boven het maaiveld uitsteken. In de optiek van omwonenden is de bouwhoogte niet gehalveerd, maar verdubbeld t.o.v. het bestemmingsplan en beantwoordt het gepresenteerde plan nog steeds niet aan het huidige bestemmingsplan.

Bij het aan u gepresenteerde Raadsvoorstel Randvoorwaarden zijn een Raadsbesluit en een toelichting gevoegd. De vragen en opmerkingen/kanttekeningen die Monoliet daarbij heeft voegen wij aan deze e- mail toe als bijlage.

Of de aanvraag van Chronos tot wijziging van het bestemmingsplan houdbaar zal zijn, is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

Ook wij beseffen dat er woningnood is en er dus meer gebouwd moet worden. Maar daarbij dient rekening gehouden te worden met de suburbane omgeving, de relatie met andere geplande woningbouw in de directe omgeving, milieunormen (luchtkwaliteit, geluidsoverlast) en toenemende verkeersstromen met als gevolg toenemende verkeersonveiligheid. Oplossingen of oplossingsrichtingen hiervoor zijn in de nu voorliggende plannen en randvoorwaarden onvoldoende voorzien.

Met vriendelijke groet, Belangenorganisatie Monoliet, Namens deze,
 Dimitri van Hoven

Toegevoegd: bijlage 1
Bijlage 1, opmerkingen bij het raadsbesluit:

1. Er wordt op geen enkele manier een relatie gelegd met de bouwplannen in de directe omgeving en de gevolgen daarvan voor de verkeersdrukte.

page2image25741552

  1. Ad 1.1.1.: Het historisch polderlint De Broekweg wordt wel genoemd, maar niet ‘gekoesterd’, er wordt geen recht aan gedaan.
  2. Ad 1.1.1.: Waarom moet het gebouw vanuit het beschermd stadsgezicht Meerpolder zichtbaar zijn? Ter meerdere eer en glorie van Chronos? De Sniep is ook niet zichtbaar van daaraf.
  3. Ad 1.1.2.: Het geplande gebouw is te groot (‘robuust’) en te hoog t.o.v. de suburbane wijken Buytenwegh en De Leyens.
  4. Ad 1.2.2. en 1.2 pg. 7: De verkeersontsluiting is nog onzeker. Ontsluiting via de Zwaardslootseweg zal leiden tot meer filevorming en toenemende onveiligheid op de rotonde, zeker tijdens spitsuren. Ontsluiting via Aïdaschouw en Antigoneschouw betekent grote drukte in straten die daar niet voor zijn gebouwd. Auto’s rijden dan om de Margrietschool heen, wat de verkeersonveiligheid voor de daar spelende of fietsende kinderen sterk zal vergroten.
  5. Ad 1.3.2.: De parkeergarage komt 1 meter boven het maaiveld uit.
  6. Ad 1.4.1.: De voetgangersverbinding gaat onder het gebouw door. 
 Daardoor ontstaat een ‘mooie’ plek voor overlast door hangjongeren (b.v. 
 door rommel en vuurwerk).
  7. Ad 1.9.2.: Waarom moet daar een robuust en opvallend gebouw komen?
  8. Ad 1.9.3.: Hoezo zichtbaar en herkenbaar? Op het genoemde kruispuntstaat het gebouw.

10.Ad 1.11: Wij hebben geen idee wat al deze punten betekenen. U wel?
 11.Ad 1.13.2: Worden die maatregelen verplicht gesteld?
12.Ad 1.15: Krijgen de empty nesters uit Buytenwegh en De Leyens voorrang?

Voorrang bij verkoop/verhuur? Hoe wordt voorkomen dat er allerlei mensen van buiten Zoetermeer komen wonen?

13.Ad pg. 8: Toegankelijkheid: hoe wordt de toegankelijkheid voor hulpdiensten en pakketbezorgers geregeld?

Met vriendelijke groet, Namens Monoliet, Dimitri van Hoven – Voorzitter Monoliet.

Reageren, vragen, u kunt ons bereiken via info@monoliet.net

page4image25741136

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]