Reactie Monoliet op artikel in het Streekblad van 19-1-2023

Graag reageren ondergetekenden, mevrouw M. Jacobs en A. Zwennes, op een artikel in het Streekblad van 19-1-2023, “Nieuwbouw Sniep niet hoger dan 7 verdiepingen.

In dit artikel wordt de indruk gewekt dat de klankbordgroep instemt met het plan en niet tegen de huidige voorstellen zou zijn. Dit is geenszins het geval. Wij zijn allebei lid van deze klankbordgroep geweest en zien dit toch wat genuanceerder.

Er lagen en liggen randvoorwaarden. In het bestemmingsplan, door de gemeenteraad goedgekeurd d.d. 1-2-2010, is nl. bepaald dat de bestemming van dit perceel, onherroepelijk, horeca is, met een maximale bouwhoogte van 10,5 meter. Nadat dit bestemmingsplan was vastgesteld, is naast het restaurant op het perceel het hotel gebouwd. Dit gebouw uit 2010 en is dus maar 13 jaar oud en in goede staat.

De gemeente hanteert nu als uitgangspunt, dat de huidige kaders voor de locatie niet meer actueel of van deze tijd zijn, maar motiveert dit uitgangspunt niet.

De beoogd bouwer (Chronos) heeft voor het oorspronkelijke bouwplan van twee woontorens een omgevingsvergunning voor het perceel aangevraagd op basis van art. 2.12 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (ontheffing van het huidige bestemmingsplan). De gemeente heeft deze aanvraag “on hold” gezet, na protesten van omwonenden.

Een groep omwonenden heeft Monoliet opgericht, een belangenorganisatie voor laagbouw in de wijk De Leyens. Naar aanleiding van de protesten is alsnog een inspraakprocedure gestart.

Als onderdeel van de inspraakprocedure is een klankbordgroep van omwonenden gevormd, waar sommige Monolietleden, onder wie ondergetekenden, deel van uitmaakten.

Recent heeft de gemeente de randvoorwaarden voor woningbouw op locatie De Sniep gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het merendeel van de leden van de klankbordgroep en van de omwonenden kan echter op tal van aspecten niet instemmen met de randvoorwaarden. Zij hebben de indruk, dat de randvoorwaarden aan de nieuwe bouwplannen van Chronos zijn aangepast.

Het nieuwe ontwerp van Chronos behelst één groot gebouw, dat getrapt is opgebouwd, met 3-4 bouwlagen aan de Broekwegschouw en 7 bouwlagen aan de kant van het Binnenpark. De voorziene parkeergarage zal 1 meter boven het maaiveld uitsteken. In de optiek van omwonenden is de bouwhoogte niet gehalveerd, maar verdubbeld t.o.v. het bestemmingsplan en beantwoordt het gepresenteerde plan nog steeds niet aan het huidige bestemmingsplan.

Of de aanvraag van Chronos tot wijziging van het bestemmingsplan houdbaar zal zijn, is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

Ook wij beseffen dat er woningnood is en er dus meer gebouwd moet worden. Maar daarbij dient rekening gehouden te worden met de omgeving, de relatie met andere geplande woningbouw in de directe omgeving, milieunormen en toenemende verkeersstromen. Oplossingen of oplossingsrichtingen hiervoor zijn in de nu voorliggende plannen en randvoorwaarden onvoldoende voorzien.

Wij hopen dat u deze reactie op korte termijn wilt plaatsen.

Met vriendelijke groet,

A.H. Zwennes en M.J. Jacobs (namens Monoliet)

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]