Wethouders stellen gebiedsvisie voor

Uit een memo van wethouders Paalvast en Rosier aan de gemeenteraad:

De gemeente wil een gebiedsvisie op stellen voor het gebied rondom Broekwegschouw 207-211 (locatie
restaurant De Sniep). Hiervoor zal een participatietraject doorlopen worden. De gebiedsvisie – door de
gemeenteraad vast te stellen – bepaalt de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van wat nu De Sniep
is. Met Chronos voert het college nu constructief overleg wat dit betekent voor de door hen ingediende
aanvraag. Hierover volgt op korte termijn duidelijkheid.

Met projectontwikkelaar Chronos voert het college nu constructief overleg wat dit betekent voor de door hen ingediende aanvraag. Hierover volgt op korte termijn duidelijkheid. Tevens licht het college met dit memo het doorlopen proces toe. Het college constateert dat het doorlopen proces bij het initiatief aan de Broekwegschouw 207-211 reacties teweeg brengt en vragen oproept bij zowel de raad als omwonenden.

In september 2020 heeft Chronos haar plannen aan wethouder Paalvast gepresenteerd. De conclusie van alle overleggen was dat dit plan nog niet voldeed voor de omgevingsvergunning. Chronos heeft op 30 december jl. besloten om een aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen.
Gezien de omvang van de aanvraag en reacties die het initiatief oproept, heeft de gemeente in februari 2021 een projectmanager vrijgemaakt om het proces rond de aanvraag van de omgevingsvergunning te coördineren en als aanspreekpunt voor de omwonenden te fungeren.
Op 10 maart jl. heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Chronos. In dit gesprek heeft de gemeente aan Chronos medegedeeld dat het college voornemens is om eerst een gebiedsvisie voor het gebied rondom De Sniep op te stellen voordat overgegaan kan worden tot het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Dit is uiteraard alleen het geval wanneer de huidige aanvraag niet binnen de bestaande kaders valt. Die formele toets wordt op dit moment uitgevoerd
. Deze gebiedsvisie wil het college met een participatietraject met omwonenden opstellen. Met Chronos voert het college overleg wat dit betekent voor de door hen ingediende aanvraag. Het college zal de gemeenteraad op de hoogte houden over het proces van de gebiedsvisie, die aan de raad ter besluitvorming voorgelegd zal worden.

De volledige memo: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=c8608b10-0d3f-4ae1-88dd-74d4bb160ac1

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]